\

Gebruiksvoorwaarden

Inleiding / Toepassingsgebied

Identificatie

Verplichte informatie over cookies

Intellectueel eigendom

Verantwoordelijkheid van uitgever

Geschillenbeslechting

Inleiding

Deze gebruiksvoorwaarden die hieronder worden beschreven en hierna “TCU” worden genoemd, regelen de relatie tussen Avidsen en de gebruikers, hierna “de gebruiker” of “de gebruikers” van de site, en zijn van toepassing
zonder beperking of voorbehoud voor enig gebruik van de site: www.avidsen.com.

De Gebruiker is verplicht deze TCU te accepteren voor elk gebruik van de site.
Deze TCU kunnen op elk moment worden uitgelezen op de volgende url:
vidsen kan deze TCU op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Gebruikers zullen op de hoogte worden gehouden van eventuele wijzigingen van dit document door bijgewerkte TCU op de site. Laatste update is: 7 december 16:55 Gewijzigde TCU begint
op 7 december 16:55.

Identificatie

АVІDЅЕN

Naamloze vennootschap, SAS (Franse vorm)

Aandelenkapitaal van 1 406 064,00 Еurоѕ

Nummer: 420 462 533 000 43

BTW-nummer : FR96 420 462 533

Hoofdkwartier:

19 Аvеnuе Маrсеl Dаѕѕаult

ZАС dеѕ Dеuх Lіоnѕ

37200 ТОURЅ

Directeur uitgeverij: Alexandre Chaverot

Inhoudsregisseur: Alexandre Chaverot

Hostingbedrijf:

Verplichte informatie over cookies:

Een cookie is een computertool die het mogelijk maakt het gedrag van een gebruiker op internet (zijn navigatie op internet, op een site, in een applicatie, enz.) te traceren en te analyseren.

We gebruiken cookies om u een ergonomische site en een op maat gemaakte ervaring te bieden.

Hier, gedetailleerde lijst met cookies:

Intellectueel eigendom

Deze hele site valt onder de Franse wetgeving inzake auteursrecht en intellectueel eigendom. De inhoud van de site, inclusief en zonder beperking: afbeeldingen, grafische afbeeldingen, teksten, video’s, logo’s en pictogrammen zijn het exclusieve eigendom van het bedrijf Avidsen, met uitzondering van merken, logo’s of inhoud van andere partnerbedrijven of auteurs.

Reproductie of gebruik, geheel of gedeeltelijk, van de pagina’s, gegevens en elk ander onderdeel van de site, door welk proces of medium dan ook, is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van het bedrijf Avidsen.

Adobe Stock.

Verantwoordelijkheid van uitgever

De uitgever, het bedrijf Avidsen, is gehouden tot een middelenverbintenis jegens de gebruikers om haar website naar behoren te laten werken. De uitgever behoudt zich niettemin het recht voor om technische, onderhouds- of update-interventies op de site uit te voeren, waardoor de toegang tijdelijk wordt onderbroken.

In alle gevallen kunnen de daaruit voortvloeiende storingen en onbeschikbaarheid van diensten geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding voor de Gebruiker.

Hypertext-links: het bedrijf Avidsen oefent controle uit over de hypertext-links op haar site: www.avidsen.com. Avidsen kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud die op de doelpagina’s van de hypertekstlinks wordt gepubliceerd.

Laten we niet vergeten dat het feit van het aanbrengen van een hypertext-link naar een andere site “op zich” waarschijnlijk niet de verantwoordelijkheid zal zijn van het bedrijf Avidsen, beheerder van de site: www.avidsen.com vanwege de inhoud van de site waarnaar het verwijst geeft terug.

Geschillenbeslechting

De conclusie, interpretatie en geldigheid van deze AV zijn onderworpen aan de geldende Franse wet- en regelgeving. Met uitsluiting van enige andere wetgeving, ongeacht de nationaliteit van de Gebruiker, is dit het geval voor materiële en formele regels.

Bij gebreke van een minnelijke schikking tussen de partijen en bij het mislukken van de besprekingen, zullen de partijen hun volledige vrijheid hervatten en zal hun geschil worden voorgelegd aan de rechtbank van koophandel van Tours.

Bij uitdrukkelijke overeenkomst, bij gebrek aan een minnelijke schikking, zullen de rechtbanken binnen de jurisdictie van het hoofdkantoor van Avidsen als enige bevoegd zijn voor elk geschil of geschil.In geval van interpretatiemoeilijkheden prevaleert de Franstalige versie van deze TCU boven elke andere versie die in een andere taal zou worden vertaald.